Оплата больничного при вахтовом методе работы

Як оплачується листок непраце­здатності, якщо працівник працює за вахтовим методом організації праці?

На запитання прямої лінії відповідає Ірина Єременко, консультант з питань соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

Вахтовий метод є особливим режимом роботи, який застосовується у випадках, коли робота виконується поза місцем постійного проживання працівника, а можливість його щоденного прибуття до місця проживання обмежена або виключена.
За використання вахтового методу організації праці, крім дотримання загальних норм законодавства про працю, слід керуватися Основними положеннями про вахтовий метод організації робіт, затвердженими постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань, Секретаріату ВЦПРС, Міністерства охорони здоров’я СРСР від 31.12.1987 р. № 794/33-82 (далі — Основні положення), у частині, що не суперечить законодавству України, та Методичними рекомендаціями по застосуванню підсумованого обліку робочого часу, затвердженими наказом Мінпраці від 19.04.2006 р. № 138.
Основними положеннями передбачено, що за вахтового методу організації робіт, як правило, встановлюється підсумований облік робочого часу, а тривалість щоденної роботи (зміни) не має перевищувати 12 годин. Обліковий період у такому випадку встановлюється колективним договором підприємс­тва для кожної категорії працівників. Він може встановлюватись у розрахунку на місяць, квартал, півріччя чи рік. Обліковий період охоплює весь робочий час, час перебування в дорозі від місця знаходження підприємства або пункту збору до місця виконання робіт і назад, а також час міжвахтового відпочинку. Загальна тривалість робочого часу за обліковий період не має перевищувати нормального числа робочих годин, встановлених чинним законодавством (ст. 50, 51 КЗпП). Робочий час і час відпочинку в межах облікового періоду регламентується графіком роботи на вахті, який затверджується роботодавцем за погодженням із профспілковою організацією (а в разі її відсутності може бути передбачено в колективному договорі) і доводиться до працівників не пізніше, ніж за місяць до набрання ним чинності.
Підсумований облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем виходу на роботу. Крім табеля обліку робочого часу, роботодавець зобов’язаний вести спеціальний облік робочого часу і часу відпочинку кожного працівника, який працює за вахтовим методом, по місяцях, а також наростаючим підсумком за весь обліковий період з метою визначення понадурочних робіт, не компенсованих днями відпочинку.
У разі підсумованого обліку робочого часу оплата листка непрацездатності роз­рахову­ється, виходячи із середньогодинної заробітної плати за відпрацьований у розрахунковому періоді час, яка обчислю­ється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кіль­кість відпрацьованих робочих годин у розрахунковому періоді згідно з графіком змінності застрахованої особи та табелем обліку робочого часу (п. 15, 16 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, за­твердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, далі — Порядок № 1266).
Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата застрахованої особи для оплати листка непрацездатності, є період роботи за останнім основним місцем роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески (після 01.01.2011 р. — єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, далі — ЄСВ). Таким періодом є останні шість календарних місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому стався страховий випадок (п. 3, 4 Порядку № 1266). Якщо працівник перебував у трудових відносинах з роботодавцем перед настанням тимчасової непрацездатності менш як шість календар­них місяців, розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати для оплати листка непрацездатності будуть фак­тично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа), в яких сплачено страхові внески.
Місяці розрахункового періоду, в яких застрахована особа не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахункового періоду (абзац п’ятий п. 4 Порядку № 1266).
Якщо застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески менше, ніж календарний місяць, середня заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку (абзац перший п. 6 Порядку № 1266).
Отже, в зазначеному в запитанні випад­ку оплату за листком непрацездатності працівникові слід розраховувати, виходячи із середньогодинної заробітної плати за відпрацьований вахтовим методом розрахунковий період. Листок непрацездатності має оплачуватися за робочі години застрахованої особи, пропущені у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за графіком роботи, встановленим на момент настання тимчасової непрацездатності.

       

© 2016 Заработная плата