Оплата труда работников бюджетной сферы в 2012 году

Олена Морева,
економіст-аналітик

Оплата праці
працівників бюджетної сфери у 2012 році

Оплата праці працівників бюджетної сфери регулюється низкою нормативно-правових документів, як загального, так і спеціального характеру. Крім того, кожна галузь, зазвичай, має свої нормативні акти й інструкції з цього питання. Сьогодні зупинимось на загальних нормах чинного законодавства щодо оплати праці працівників-бюджетників

Основним документом, що регулює питання оплати праці, в т. ч. оплати праці працівників бюджетної сфери, є Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці).
Джерелом коштів на оплату праці для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, є кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності та з інших джерел (ст. 4 Закону про оплату праці).
Згідно зі ст. 2 Закону про оплату праці фонд оплати праці складається з трьох частин:
• фонд основної заробітної плати;
• фонд додаткової заробітної плати;
• фонд інших заохочувальних і компенсаційних виплат.
Склад кожної із зазначених частин визначається Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.
Фонд основної заробітної плати вклю­чає нарахування винагороди за виконану роботу на підставі встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування). Основна заробітна плата встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
Фонд додаткової заробітної плати вклю­чає допла­ти, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Розмір і порядок доплат обов’язкового характеру визначаються галузевими інструкціями з оплати праці. Розмір цих доплат зазначають у тарифікаційному списку працівників, штатному розписі.
Фонд інших заохочувальних і компенсаційних виплат включає винагороди та премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні й інші грошові та матеріальні виплати, не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
Загальна сума асигнувань на виплату заробітної плати визначається відповідно до штатного розпису закладу, установи, а також даних тарифікаційного списку.
Розмір ставок заробітної плати (посадо­вих окладів), а також надбавок до них у деяких галузях бюджетної сфери (освіта, охорона здоров’я, культура) визначається на підставі щорічної тарифікації, яка проводиться постійно діючою тарифікаційною комісією (за станом на 1 вересня в установах освіти, фізкультури  і  спорту  і на 1 січня до затвердження кошторису — в установах охорони здоров’я та бібліотечної мережі). 
За ст. 6 Закону про оплату праці основою організації оплати праці є тарифна сис­тема, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфі­каційні характеристики (довідники).
Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їхньої складності, а працівників — залежно від їхньої кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.
Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі:
• тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється в розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати;
• міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).
Посадові оклади, ставки заробітної плати працівникам бюджетних установ встановлюються на підставі розрядів і тарифних коефіцієнтів, визначених Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі — ЄТС), затвердженою постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з опла­ти праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — Постанова № 1298). ЄТС наведена в Додатку 1 до Постанови № 1298. Схеми та­рифних роз­рядів для посад і професій, на підставі яких визначаються посадові оклади, ставки заробітної плати, враховують кваліфікацію працівників відповідно до професій і посад (Додатки 2–4 до Постанови № 1298).
Для визначення посадового окладу за ЄТС кожній професії чи посаді встановлено та­рифний розряд і для кожного тарифного розряду запроваджено тарифний коефіцієнт
Згідно з Постановою № 1298 міністерс­твами й іншими центральними органами виконавчої влади розроблені та затверджені за погодженням з Міністерством соціальної політики України конкретні умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставок заробітної плати підвідомчих бюджетних установ, закладів та організацій за ЄТС з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їхньої роботи.
Зокрема, вони затверджені для працівників:
• освіти — наказом Міністерства освіти і науки «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (далі — Наказ № 557);
• охорони здоров’я — Умовами оплати праці, затвердженими наказом Міністерс­тва праці та соціальної політики України та Мі­ністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівни­ків закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519);
• культури — наказом Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 р. № 745 (далі — Наказ № 745);
• фізкультури і спорту — наказом Мі­ніс­терства України у справах сім’ї, молоді та спорту «Про впорядкування умов оплати пра­ці працівників бюджетних установ, закладів та організацій сфери фізичної культури та спорту» від 23.09.2005 р. № 2097 (далі — Наказ № 2097) тощо.
Посадовому окладу працівника, що має 1-й тарифний розряд присвоюється тарифний коефіцієнт 1,00. Це найменший посадовий оклад. На сьогодні він дорівнює мінімальній заробітній платі, затвердженій ст. 13 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 р. № 4282-VI (далі — Закон про Держбюджет на 2012 рік) і становить 1073 грн.
Законом про Держбюджет на 2012 рік визначені розміри мінімальної заробітної пла­ти, на підставі яких постановою КМУ «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.01.2012 р. № 10 (далі — Постанова № 10) встановлені посадові оклади (тарифні ставки) пра­цівників-бюджетників. Для працівників 1–5-го тарифного розряду посадові оклади визначені у фіксованих розмірах. При цьому посадовий оклад працівника першого тарифного розряду відповідає розміру мінімальної заробітної плати, встановленому Законом про Держбюджет на 2012 рік. Встановлення конкретних окладів, (тарифних ставок) для вказаної категорії працівників дало можливість відійти від «зрівнялівки» в окладах і  встановити  їх для кожного  тарифного розряду. Отже  праця працівників різної кваліфікації однаково оцінюватися не буде. Для працівників 6–25 розрядів посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються, виходячи з величини посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду, затвердженої Постановою № 10 (докладніше про це у № 2/2012, с. 69; розраховані розміри посадових окладів (та­рифних ставок) для працівників 1–25 розрядів дивіться у «Пам’ятці бухгалтера по зарплаті»).
Постановою № 10 також внесені зміни до Постанови № 1298.
Розглянемо порядок встановлення посадового окладу на прикладі 1.
Підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) відбуватиметься у 2012 р. п’ять разів проти чотирьох у 2011 р.
Незважаючи на те, що мінімальну заробітну плату законодавчо встановлено на 01.01.2012 р. у розмірі 1073 грн, для визначення розміру ставок, посадових окладів працівників 6–25-го розряду у 2012 р. застосовується посадовий оклад (тарифна ставка) працівника першого тарифного розряду в таких розмірах: з 1 січня — 773 грн, з 1 квітня — 794 грн, з 1 липня — 802 грн, з 1 вересня — 807 грн, з 1 жовтня — 823 грн, з 1 грудня — 839 грн.
Нагадаємо, що Постановою № 1298 посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами ЄТС визначаються шляхом множення посадового окладу (ставки) працівника пер­шого тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.
Розглянемо порядок встановлення посадового окладу залежно від встановленого тарифного розряду на прикладі 2.
На підставі приміток додатка 1 до Пос­танови № 1298, якщо посадовий оклад (та­риф­на ставка) визначені в гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — округлюються до однієї гривні.
Якщо тарифний розряд за посадою встановлено в межах кількох розрядів (наприклад, завідувач господарства може мати 7 або 8 розряд), то конкретний розмір окладу, (тарифної ставки) доплат, надбавок і підвищень встановлює керівник закладу, а для керівників таких установ — керівники місце­вих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (п. 4 Постанови № 1298).
Протягом 2012 р. розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду зростатиме в такому співвідношенні:
• з 1 квітня — на 2,71% (794 грн : 773 грн);
• з 1 липня — на 1,00% (802 грн : 794 грн);
• з 1 вересня — на 0,62% (807 грн : 802 грн);
• 3 1 жовтня — на 1,98% (823 грн : 807 грн);
• з 1 грудня — на 1,94% (839 грн : 823 грн).
Оскільки заробітна плата працівників бюджетних установ складається не лише з посадових окладів (ставок заробітної плати), а і підвищень, доплат і надбавок, які діють у галузі відповідно до нормативних актів, наведемо приклади нарахування заробітної плати певній категорії працівників (див. приклади 3–6).

ПРИКЛАД 1
Особа працює на посаді старшого лаборанта вищого навчального закладу II рівня акредитації, якій згідно з додатком 11 до Наказу № 557 встановлено 5-й тарифний розряд за ЄТС.
Посадовий оклад цього працівника становитиме з 1 січня — 1108 грн, з 1 квітня — 1129 грн, з 1 липня — 1137 грн, з 1 жовтня — 1153 грн, з 1 грудня — 1169 грн.

ПРИКЛАД 2
Установою для фахівця першої категорії за додатком 11 до Наказу № 557 за ЄТС встановлено 9-й тарифний розряд.
Відповідно до цього розряду в додатку 1 до Постанови № 1298 визначено тарифний коефіцієнт, який становить 1,73.
Отже посадовий оклад вказаного фахівця за 9-м тарифним розрядом з 01.01.2012 р. становитиме:
773 грн x 1,73 =1337 грн.

ПРИКЛАД 3
Розрахунок зарплати працівників установ і закладів освіти

Станом на 01.04.2012 р. ставка вчителя другої кваліфікаційної категорії (10-й тарифний розряд за ЄТС) становить 1445,00 грн.
Обсяг тижневого навантаження на 2011–2012 навчальний рік — 23 години.
Заробітна плата обчислюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти України від 15.04.1993 р. № 102 (далі — Інструкція № 102).
Стаж педагогічної роботи зазначеного працівника для встановлення надбавки за вислугу років згідно з Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженим постановою КМУ «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту»» від 31.01.2001 р № 78 (далі — Порядок № 78) — шість років.
На підставі постанови КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 р. № 373 (далі — Постанова № 373) вчитель має право на надбавку за «престижність» педагогічної праці.
Розрахуємо заробітну плату вчителю за вищевказаних умов. Результати розрахунку наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Розрахунок заробітної плати працівника закладу освіти


№ з/п

Найменування показника

Розрахунок, грн

1

Ставка заробітної плати станом на 01.04.2012 р. (10-й тарифний розряд)

1445,00

2

Зарплата за години педагогічного навантаження (п. 68 Інструкції № 102)

1846,39 (1445,00 грн x 23 год. :
: 18 год)

3

Надбавка за вислугу років (п. 1 Порядку № 78)

184,64 (1846,39 грн x 10%)

4

Надбавка за «престижність» педагогічної праці (Постанова № 373)

369,28 (1846,39 грн  x 20%)

5

Усього  заробітна плата на місяць

2400,31 (1846,39 +184,64 + 369,28)

 

ПРИКЛАД 4
Розрахунок зарплати працівників установ і закладів освіти

Станом на 01.04.2012 р. ставка викладача другої кваліфікаційної категорії (10-й тарифний розряд за ЄТС) становить 1455,00 грн. Обсяг річного навантаження, встановленого наказом по закладу на 2011–2012 навчальний рік — 960 годин. Стаж педагогічної роботи зазначеного працівника для встановлення надбавки за вислугу років — більше 20 років.
Відобразимо в таблиці 2, як за таких умов розрахувати заробітну плату викладачеві цього закладу.

Таблиця 2. Розрахунок заробітної плати працівника закладу освіти


№ з/п

Найменування показника

Розрахунок, грн

1

Ставка заробітної плати станом на 01.04.2012 р. (10-й тарифний розряд)

1445,00

2

Розмір годинної ставки заробітної плати
(п. 78 Інструкції № 102)

20,07 (1445,00 : 72 год.)

3

Зарплата за години педагогічного навантаження (п. 78 Інструкції № 102)

1926,72 (20,07 x 960 год. : 10 міс.)

4

Надбавка за вислугу років (п. 1 Порядку № 78)

578,02 (1926,72 x 30%)

5

Надбавка за «престижність» педагогічної праці (Постанова № 373)

385,34 (1926,72 x 20%)

6

Усього

2890,08 (1926,72 + 578,02 + 385,34)

 

Розрахована таким чином заробітна плата вноситься до тарифікаційного списку.

ПРИКЛАД 5
Розрахунок зарплати працівників закладів культури

Керівником районної бібліотеки бібліотекарю встановлено 10-й тарифний розряд за ЄТС, стаж бібліотечної роботи працівника — 11 років.
Станом на 01.04.2012 р. посадовий оклад працівника відповідно до Наказу № 745 становитиме 1445,00 грн.
Крім посадового окладу працівникам бібліотек згідно з постановою КМУ «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22.01.2005 р. № 84 (далі — Постанова № 84) виплачується доплата за вислугу років та надбавка за особливі умови роботи на підставі постанови КМУ «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» від 30.09.2009 р. № 1073 (далі — Постанова № 1073).
Розрахуємо заробітну плату бібліотекаря за таких умов. Результати розрахунку наведені в таблиці 3.

Таблиця 3. Розрахунок заробітної плати працівника закладу культури


№ з/п

Найменування показника

Розрахунок, грн

1

Посадовий оклад на 01.04.2012 р.
(10-й тарифний розряд)

1445,00

2

Доплата за вислугу років (п. 1 Постанови № 84)

289,00 (1445,00  x 20%)

3

Надбавка за особливі умови роботи (Постанова № 1073)

722,50 (1445,00  x 50%)

4

Усього

2456,50 (1445,00 + 289,00 + 722,50)

 

ПРИКЛАД 6
Розрахунок зарплати працівників закладів фізкультури та спорту

Тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи має 2-гу кваліфікаційну категорію, якій відповідає 10-й тарифний розряд за ЄТС. Згідно з наказом директора цього закладу йому встановлене тижневе навантаження обсягом 30 годин на тиждень. Стаж тренерсько-викладацької роботи — більше 20 років.
Станом на 01.04.2012 р. тарифна ставка працівника відповідно до Наказу № 2097 становитиме 1445,00 грн. Розрахунок оплати за встановлене навантаження наведений у ряд. 2 таблиці 4.
Тренеру також нараховується надбавка за вислугу років на підставі наказу Держкомітету України з питань фізичної культури і спорту «Про затвердження Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років і Порядку виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків окремим категоріям працівників спортивних шкіл усіх типів та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю» від 29.12.2002 р. № 2850 (далі — Наказ № 2850).

Таблиця 4. Розрахунок заробітної плати працівника закладу фізкультури та спорту


№ з/п

Найменування показника

Розрахунок, грн

1

Тарифна ставка на 01.04.2012 р.
(10-й тарифний розряд)

1445,00

2

Оплата за встановлене навантаження
(пп. 6.1 Додатку 6 до Наказу № 2097)

1806,25 (1445,00 x 30 год. : 24 год.)

3

Надбавка за вислугу років
(п. 1 Наказу № 2850)

541,88 (1806,25  x 30%)

4

Усього

2348,13 (1806,25 + 541,88)

 

ПРИКЛАД 7
Розрахунок заробітної плати старшої медичної сестри
дошкільного навчального закладу

Старша медична сестра дошкільного навчального закладу має вищу кваліфікаційну  категорію, якій відповідає 9-й тарифний розряд за ЄТС (пп. 2.2.8 Умов № 308/51). Стаж роботи — 17 років.
Станом на 01.04.2012 р. тарифна ставка працівниці становить1374 грн.
Відповідно до пп. 2.2.10 Умов № 308/519 посадовий оклад старшої медичної сестри визначається, виходячи з тарифного розряду посади фахівця відповідної  кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10%.
Стаж роботи працівниці становить 17 років, тож відповідно до п. 2 Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2009  р. № 1418 (далі — Порядок № 1418) вона має право на щомісячну надбавку за вислугу років в розмірі 20%.
Розрахунок заробітної плати медичної сестри наведений у таблиці 5.

Таблиця 5. Розрахунок заробітної плати працівника закладу охорони здоров’я


№ з/п

Найменування показника

Розрахунок, грн

1

Тарифна ставка на 01.04.2012 р. (9-й тарифний розряд)

1374,00

2

Підвищення посадового окладу за старшинство (пп. 2.2.10 Умов № 308/519)

137,40 (1374,00 x 10%)

3

Новостворений посадовий оклад

1511,40 (1374,00 + 137,40)

4

Надбавка за вислугу років (п. 2 Порядку № 1418)

302,28 (1511,40 x 20%)

5

Усього

1813,68 (1511,40 +302,28)

Щодо термінів виплати
заробітної плати

Чинне законодавство, а саме ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону про оплату праці передбачає виплату заробітної плати регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Зауважимо, що йдеться про календарні дні. При цьому першою половиною місяця вважаються 15 календарних днів з 1-го до 15-го числа, а другою половиною — з 16-го до 30-го (31-го). Тобто зарплата за першу половину місяця має виплачуватися в період з 16-го до 22-го числа, а за другу половину — з 1-го до 7-го числа. Конкретні терміни виплати заробітної плати встановлюються закладами самостійно в колективному договорі або нормативному акті роботодавця, погодженому з виборним органом первинної профспілкової ор­ганізації чи ін­шим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом).
Розмір заробітної плати за першу половину місяця має бути не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника (частина третя ст. 24 Закону про оплату праці). Отже заклад може встановлювати в колективному договорі розмір виплати за першу половину місяця, розраховану не від тарифної ставки (посадового окладу), а від розміру оплати праці за цей проміжок часу, тобто заробітної плати з урахуванням підвищень, доплат, надбавок тощо.
Працедавцям слід пам’ятати, що відпо­відно до частини другої ст. 115 КЗпП і частини другої ст. 24 Закону про оплату праці, якщо день виплати заробітної плати припадає на вихідний, святковий або неробочий день, за­робітна плата працівникам виплачується напередодні.

 

Оподаткування заробітної плати

За п. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на за­галь­нообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464) базою для нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) є:
• заробітна плата найманих працівників, яка включає основну, додаткову зарпла­ту та інші заохочувальні та компенсаційні виплати;
• винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;
• оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця;
• допомога по тимчасовій непрацездат­ності;
• допомоги й інші компенсації згідно із законодавством;
• грошове забезпечення.
Максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює сімнадцяти розмірам про­житкового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом (частина четверта пп. 1 п. 1 ст. Закону № 2464).
ЄСВ справляється із суми зарплати, не зменшеної на суму утримання податків та інших обов’язкових платежів.
Для роботодавців-бюджетних установ ЄСВ у частині нарахувань встановлюється в розмірі 36,3%.
Для працівників розмір ЄСВ, який утримується з нарахованого роботодавцем доходу, становить:
• 3,6% із заробітної плати;
• 2% із суми лікарняного;
• 2,6% із суми винагороди за договорами цивільно-правового характеру.
ЄСВ сплачується в безготівковій формі на рахунки, спеціально відкриті ПФУ в органах Держказначейства.
Платники зобов’язані сплачувати ЄСВ не пізніше 20 числа місяця, наступного за базовим звітним періодом. Базовим періодом для ЄСВ є календарний місяць.
Роботодавці зобов’язані сплачувати ЄСВ під час кожної виплати заробітної плати (доходу), на яку нараховується ЄСВ (у т. ч. на авансові платежі) одночасно з видачею таких сум. Кошти перераховують одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці.
Заробітна плата є також базою для оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Відповідно до п. 167.1 ст. 167 ПКУ ставка податку становить 15% бази оподаткування. Якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15%.

       

© 2016 Заработная плата