Определение заработной платы педработника по итогам аттестации

Олена Морева,
економіст-аналітик

Визначення зарплати педпрацівника за підсумками атестації

Держава покладає великі сподівання на тих, хто працює з дітьми. Навчити, виховати, сформувати особистість і громадянина України може висококваліфікований, творчий педагог, який не тільки навчає, а й систематично вчиться сам, підвищує свій кваліфікаційний рівень. Саме атестація, яку проходять педагогічні працівники, має встановити професійно-кваліфікаційні якості таких фахівців

Атестація педагогічних працівників провадиться щорічно відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 (далі — Типове положення). Атестаційні комісії при проведенні атестації дотримуються вимог, викладених у цьому положенні. Списки пе­дагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, згідно з п. 3.1 Типового положення подаються керівником навчального закладу щороку до 10 жовтня атестаційній комісії, створеній у закладі.
Атестація педагогічних працівників проводиться в такі терміни:
• комісіями I рівня — до1 квітня;
• комісіями II рівня — до 10 квітня;
• комісіями III рівня — до 25 квітня.
До 1 квітня атестаційні комісії навчальних закладів атестують педагогічних працівників на відповідність займаній посаді; присвоюють кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»; атестують на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям.
Також вказані комісії можуть порушувати клопотання перед комісіями другого та третього рівнів щодо:
• присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;
• відповідності педагогічних працівників раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;
• присвоєння педагогічних звань.
Ці комісії можуть приймати рішення що­до відповідності педагогічних працівників займаним посадам у разі виконання ними умов, визначених комісією, або невідповідності вказаної категорії осіб займаним посадам.
Рішення атестаційної комісії повідомляються одразу після її засідання. Керівник навчального закладу протягом п’яти днів після засідання комісії видає наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.
Зміст наказу доводиться до відома педагогічних працівників, що атестувалися під підпис. Копія наказу подається до бухгалтерії для своєчасного нарахування заробітної плати педпрацівникам, які атестувалися на підставі присвоєних їм кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів), педагогічних звань.
Новий розмір ставки заробітної плати, підвищення за педагогічні звання встановлюється з дня прийняття рішення атестаційною комісією: якщо рішення прийнято, наприклад, 26 березня, то заробітну плату з урахуванням змін слід нараховувати саме з цієї дати (пп. «в» п. 5 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. № 102, далі — Інструкція № 102).
Для наочності розглянемо ситуацію щодо зміни оплати праці вчителя, якому за результатами атестації присвоєно педагогічне звання «Вчитель-методист» і якому внаслідок цього було підвищено ставку заробітної плати.
Як зазначено в Типовому положенні, звання «Вчитель-методист» присвоюється педпрацівникам, що мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», а розмір такого підвищення згідно з п. 24 Інструкції № 102 становить 15% посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зверніть увагу: підвищення, одержане за вказане педагогічне звання, створює но­вий розмір ставки заробітної плати (п. 34 Інструкції № 102).
Порядок розрахунку заробітної плата у зв’язку з одержанням педзвання розглянемо на прикладі 1.

ПРИКЛАД 1
За тарифікацією вчителю іноземної мови встановлене тижневе навантаження обсягом 23 години. Його ставка заробітної плати до отримання педагогічного звання відповідала 12-му тарифному розряду і становила 1639,00 грн на 01.01.2012 р. Стаж педагогічної роботи вчителя — 15 років. Йому також встановлено доплату за класне керівництво та перевірку зошитів (у класі — 29 учнів). Протокол засідання атестаційної комісії датовано 26 березня. Така ж дата стоїть і в наказі про зміни в оплаті праці педпрацівників за підсумками атестації.
Заробітна плата вчителя за тарифікацією до одержання педагогічного звання «Вчитель-методист» становила:

Таблиця 1. Розрахунок заробітної плати до одержання педагогічного звання


Найменування показника

Нормативний  документ

Розрахунок, грн

Зарплата за години викладацької роботи

Пункт 68 Інструкції № 102

2094,28 (1639,00 x 23 год. : :18 год.)

Доплата за перевірку зошитів1

Пункт 37 Інструкції № 102

209,43 (2094,28 x 10%)

Доплата за класне керівництво2

Пункт 36 Інструкції № 102

409,75 (1639,00 x 25%)

Надбавка за вислугу років

Порядок, затверджений постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78

418,86 (2094,28 x 20%)

Надбавка «за престижність»

Постанова КМУ від 23.03.2011 р. № 373

418,86 (2094,28 x 20%)

Усього заробітна плата

3551,18 (2094,28 +409,75 +
+ 418,86 + 209,43 + 418,86)

 

Тепер з’ясуємо, як зміниться заробітна плата цього працівника після присвоєння йому педагогічного звання «Вчитель-методист» за підсумками атестації.

Таблиця 2. Розрахунок заробітної плати після одержання педагогічного звання


Найменування показника

Нормативний документ

Розрахунок, грн

Підвищення за педагогічне звання

Пункт 24 Інструкції № 102

245,85 (1639,00 x 15%)

Зарплата за години викладацької роботи

Пункт 68 Інструкції № 102

2408,42 (1884,85 гр  x
23 год. : 18 год.), де 1884,85 — новостворена ставка заробітної плати (1639,00 + 245,85)

Доплата за перевірку зошитів

Пункт 37 Інструкції № 102

240,84 (2408,42 x 10%)

Найменування показника

Нормативний документ

Розрахунок, грн

Доплата за класне керівництво

Пункт 36 Інструкції № 102

471,21 (1884,85 x25%)

Надбавка за вислугу років

Порядок, затверджений постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78

481,68 (2408,42 x 20%)

Надбавка «за престижність»

Постанова КМУ від 23.03.2011 р. № 373

481,68 (2408,42 x 20%)

Усього заробітна плата

4083,83 (2408,42 + 240,84 +
+ 471,21 + 481,68 + 481,68)

 

Отже заробітна плата вчителя після одержання педагогічного звання збільшилася за місяць на 532,65 грн (4083,83 грн – 3551,18 грн).

Якщо право на зміну розміру ставки заробітної плати настає в період перебування працівника у відпустці чи під час тимчасової непрацездатності, підвищення кваліфікації, стажування, заробітна плата за новими ставками нараховується з дня виникнення такого права, тобто після виходу на роботу.
Згідно з постановою КМУ від 11.01.2012 р. № 10 працівникам бюджетної сфери, до якої належать і педагоги, з 01.04.2012 р. змінюються посадові оклади (ставки заробітної плати). Для працівників, які мають вищу категорію (12-й тарифний розряд), ставка заробітної плати становитиме 1683 грн, тож перерахунок із зазначеної дати слід проводити, виходячи з цієї величини.
Відповідно до п. 5.7 Типового положення педагогічні звання присвоюються безстроково.
Як зазначено у Типовому положенні, атес­таційні комісії за результатами атестації можуть прийняти рішення щодо зміни, під­твердження кваліфікаційної категорії, тарифного розряду. Типове положення чітко визначає вимоги до педагогічних працівників для присвоєння їм певної кваліфікаційної категорії. Зауважимо, що кваліфікаційні категорії за результатами атестації надаються послідовно, а позачергова атестація може проводитися не раніше як через три роки після присвоєння попередньої кваліфікаційної категорії.
Розглянемо приклад обчислення зарплати в разі зміни кваліфікаційної категорії.

ПРИКЛАД 2
Учителю на поточний навчальний рік за тарифікацією було встановлено тижневе навантаження фізичного виховання обсягом 19 годин. За проведення позакласної роботи з цього предмету він отримує доплату в розмірі 15% ставки зарплати. До 01.04.2012 р. учитель мав другу кваліфікаційну категорію, якій відповідає 10-й тарифний розряд і місячна тарифна ставка 1407 грн (773 грн x 1,82). Із 1 квітня йому встановлено першу кваліфікаційну категорію та 11-й тарифний розряд, якому відповідає тарифна ставка 1564 грн (794 грн x 1,97).
Ставка приведена з урахуванням її підвищення з 1 квітня поточного року. Розрахуємо суму зарплати з 1-го квітня.

Таблиця 3. Розрахунок заробітної плати в разі зміни кваліфікаційної категорії


Найменування показника

Розрахунок, грн

Оплата за години навантаження з урахуванням зміни розміру тарифного розряду (11)

1650,89  (1564,00 грн  x
x19 год. : 18 год)

Місячна доплата за проведення позакласної роботи з фізвиховання (розраховують у процентному відношенні до ставки зарплати незалежно від тижневого навантаження)

234,60  (1564,00 грн x15%)

Надбавка за вислугу років (педагогічний стаж — дев’ять років)

165,09  (1650,89 x 10%)

Надбавка «за престижність»

330,18  (1650,89 x 20%)

Усього заробітна плата

2380,76 (1650,89 + 234,60 +
+ 165,09 + 330,18)

 

І наприкінці зазначимо: з метою недопущення порушення строків проходження чергової атестації на керівників покладається обов’язок контролювати своєчасність проходження атестації педагогічними працівниками очолюваних ними закладів. Пунктом 3.24 Типового положення встановлено, що контроль за додержанням порядку проведення атестації педагогічних працівників здійснюється керівниками навчальних закладів.

 

       

© 2016 Заработная плата