Приобретение учредителем статуса директора. Оформление изменений

Євгеній Губа,

бухгалтер-експерт

Набуття  
засновником статусу директора. Оформлення змін

Підставою для написання цього матеріалу стало запитання читача щодо оформлення змін і вирішення організаційних питань у разі набуття засновником статусу директора у зв’язку із звільненням усіх працівників підприємства. У цьому номері розглянуто, до яких держорганів слід звернутися та в якому порядку оформлюються зазначені зміни

Багатьом знайома ситуація, коли недержавне підприємство припиняє свою господарську діяльність і звільняє своїх працівників. Новим директором і відповідальним за ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства призначається засновник. Як у такому разі внес­ти зміни до виписки, довідки з ЄДРПОУ, форми № 4-ОПП і зробити запис у трудовій книжці?

 

Звернення до державного реєстратора

Відповідно до частини першої ст. 19 За­ко­ну № 755, якщо зміна відомостей про юри­дичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — ЄДР), не пов’яза­на із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору за міс­цезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР (за формою № 4, затвердженою Наказом № 3178).
Нагадаємо, що державним реєстратором є посадова особа, яка на підставі Закону № 755 від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців.
Водночас, якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР, по­в’я­за­ні із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управ­ління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності (в т. ч. підписувати договори), особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення. Звертаємо увагу, що державний реєстратор згідно з частиною четвертою ст. 19 Закону № 755 не має права вимагати додаткові документи, окрім зазначених, для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР, пов’язані із зміною керівника.
Приклади зазначеного рішення уповноваженого органу управління юридичної особи та розпорядчого документа для ТОВ, які можуть подаватися разом з формою № 4, наведені нижче (Додатки 1 і 2)1.
Відповідно до частини десятої ст. 19 Зако­ну № 755 після внесення до ЄДР запису про зміну відомостей про юридичну особу, які згідно з цим законом зазначаються у виписці з ЄДР, державний реєстратор має видати (надіслати поштовим відправленням з опи­сом вкладення) заявнику таку виписку.
Нагадаємо, що за частиною четвертою ст. 21 Закону № 755 у виписці з ЄДР, форма якої затверджена Наказом № 47, зазначається, зокрема ПІБ осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, в т. ч. підписувати договори.
Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР, зобов’язаний внести не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження запис про внесення змін і в той самий день подати органам статистики, державної податкової служби (далі — ДПС), Пенсійного фонду України (далі — ПФУ) інформацію з реєстраційної картки про внесення змін (із зазначенням номера та дати внесення запису) (частина дев’ята ст. 19 Закону № 755).

 

Отримання довідки з ЄДРПОУ

Довідка з ЄДРПОУ, форма якої затвердже­на Наказом № 164, видається органом державної статистики на запит суб’єкта господарської діяльності у п’ятиденний строк (п. 16 Положення № 118). Інформація з реє­стру надається на підставі письмового запиту2і ця послуга є платною. Розмір плати за надання інформації з Реєстру, а також порядок і умови користування його даними встановлюються Держкомстатом (п. 18 Положення № 118).
Розмір плати за надання органами державної статистики платної адміністратив­ної по­слуги з видачі довідки з ЄДРПОУ протягом п’яти робочих днів затверджений Постано­­вою № 749 і становить 13 грн. Як­що суб’єкт госпо­дарської діяльності бажає отримати до­відку з ЄДРПОУ раніше, наприклад, про­тя­гом двох робочих днів, він має сплати­ти 17 грн, а якщо протягом робочого дня — 26 грн.
Звертаємо увагу, що звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов’язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо (пп. 197.1.18 ст. 197 ПКУ). Таким чином, якщо підприємство вказує в квитанції (платіжному дорученні) призначення платежу «адміністративна послуга з видачі довідки з ЄДРПОУ», то визначена сума (залежно від бажаного періоду отримання довідки) оплачується без нарахування ПДВ.
Слід пам’ятати, що довідка з ЄДРПОУ надається органами державної статистики (п. 7 і 14 Положення № 386):
• уповноваженому представнику юри­дичної особи (відокремленого підрозділу), що подав запит, за наявності належно оформ­леного підтвердження наданих йому повноважень, яке містить відомості про цю юридичну особу (відокремлений підрозділ). Тобто не виключено, що новому керівнику підприємства, який є одночасно його заснов­ником, доведеться надавати органу державної статистики копію раніше одержаної виписки (див. вище) та пред’являти паспорт (на всяк випадок бажано мати з собою його ксерокопію). Адже довідка з ЄДРПОУ з відомостями, що стосуються інших юридичних осіб, будь-кому не видається;
• після оплати користувачем вартості наданих послуг. Документом, що підтверджує внесення плати, є квитанція або платіжне доручення з відміткою банку. Тобто під час звернення до органу державної статистики потрібно мати з собою ще й обраний заявником платіжний документ, проведений банком (копія якого подається для отриман­ня довідки з ЄДРПОУ)3.

 

Звернення до ДПС

Ведення обліку платників податків є од­ним із способів податкового контролю. Такий облік ведеться з метою створення умов для контролю органами ДПС правильності нарахування, своєчасності та повноти сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового й іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи.
Як зазначено в п. 9.1 Порядку № 1588, органи ДПС проводять внесення змін і допов­нень до районного рівня Єдиного банку да­них про платників податків — юридичних осіб (далі — ЄБД), зокрема на підставі інформації органів державної реєстрації, документально підтвердженої інформації, що надається платниками податків.
Крім того, платники податків — юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов’язані подати реєстраційну заяву за ф. № 1-ОПП з позначкою «Зміни» з відомостями стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та (або) податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи, до органу ДПС у десятиденний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін в облікових даних платників податків. У разі надходження від державних реєстраторів відомостей про внесення змін до ЄДР щодо платників податків, а також надходження від платників податків заяв за ф. № 1-ОПП органи ДПС вносять відповідні зміни до Єдиного бан­ку даних юридичних осіб і фіксують зазначені зміни у відповідних журналах (п. 9.3 розділу 9 Порядку № 1588).
Таким чином, органом ДПС вносяться змі­ни щодо керівника юридичної особи до ЄБД у разі надходження інформації від державного реєстратора про внесення до ЄДР відомостей про зміну керівника та звернення платника податку до податкових органів з формою № 1-ОПП (додаток 6 до Порядку № 1588).
Звертаємо увагу, що оскільки підприємство, що вносить зміни, має директором зас­новника, який одночасно є відповідаль­ним за ведення бухгалтерського обліку, по­даткові органи можуть наполягати на заповнені не тільки «шапки» форми № 1-ОПП щодо загальних даних про юридичну особу, а й окремих розділів у формі № 1-ОПП (ПІБ, податковий (ідентифікаційний) номер, паспортні дані, телефони, а для засновника — ще й місце проживання, суми та валюта внесків до статутно­го фонду) про керівника, головного бухгалтера (бухгалтера чи іншу особу, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерсь­кого обліку юрособи) та засновника-фізособу. Разом із формою № 1-ОПП до податкових органів за місцезнаходженням юридичної особи за­звичай подається копія сторінок паспорта нового директора та копія його податкового (ідентифікаційного) номеру (не виключено, що податкові органи запропонують ще подати копії виписки з ЄДР і довідки з ЄДРПОУ).
Після здійснення вищезазначених процедур, на виконання п. 9.4 розділу 9 Порядку № 1588 підприємству потрібно також замінити в органі ДПС довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП (додаток 2 до Порядку № 1588). Адже підприємством вносяться зміни в дані, що вказуються в цій формі, тобто змінюється ПІБ керівника.
Для отримання нової довідки за формою № 4-ОПП підприємство подає до органу ДПС за основним місцем обліку звернення із зазначенням причин заміни та доданою до нього старою довідкою. Зазначимо, що таке звернення складається в довільній формі (Додаток 3), а довідка за формою № 4-ОПП, де вказані ПІБ звільненого керівника, подається в оригіналі.
Таке звернення (у формі заяви, листа, листа-звернення) доцільно подавати у двох примірниках, один з яких залишається у по­даткових органах, а інший, з відміткою про одержання, повертається платнику по­датків — заявнику.
Протягом двох робочих днів після такого звернення орган ДПС має надати (надіслати) засновнику-директору нову довідку за умови виконання таких вимог:
• відповідні зміни внесені до ЄДР або платником податків виконані вимоги п. 9.2 розділу 9 Порядку № 1588;
• до ЄДР не внесено запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу або відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.

До відома
Платники податків, які не включаються до Єдиного державного реєстру, у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з цим Порядком, зобов’язані протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до органу державної податкової служби уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за ф. № 1-ОПП, ф. № 5-ОПП подається з позначкою «Зміни» або за ф. № 1-РПП — з позначкою «Перереєстрація, зміни».
п. 9.2 розділу 9 Порядку № 1588

Якщо довідка за формою № 4-ОПП видається безпосередньо засновнику-директору в органі ДПС, то він має підтвердити свою особу шляхом пред’явлення паспорту.

 

Внесення запису до трудової книжки

На підставі ст. 38 КЗпП трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві (в установі, організації) або у фізичної особи понад п’ять днів.
Звертаємо увагу, що у графі 3 трудової книжки здійснюється запис (п. 2.14 Інструкції № 58): «Прийнятий або призначений до <...> цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво» із зазначенням їхнього конкретного найменування, а також роботи, професії або посади та присвоєного розряду.
Отже в п. 2.14 Інструкції № 58 передбачено внесення до трудової книжки відомостей про роботу тільки з формулюванням «прийнятий» або «призначений», а на практиці зу­стрічають­ся випадки (Додаток 2), коли недержавне підприємство видає наказ (розпорядження) про прийняття на роботу з таким формулю­ванням: «Вступаю на посаду директора» або «Приступаю до виконання обов’язків директора». У такому разі наказ підписується директором особисто, а до трудової книжки вноситься запис: «Вступив на посаду директора» або «Приступив до виконання обов’язків директора». Що не зовсім вірно, адже за п. 2.4 Інструкції № 58 усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, і мають точно відповідати тексту наказу (розпорядження).
Тому, на думку автора, можна запропонувати форму наказу, що відповідає вимогам п. 2.4 та 2.14 Інструкції № 58 (Додаток 4), і запису в трудовій книжці (Додаток 5).
До речі, замість зазначеного наказу (До­да­ток 4) можна використати типову форму наказу (розпорядження) про прийняття на роботу № П-1, затверджену Наказом № 489, якою також не передбачено формулювання «приступаю до виконання обов’язків».

 

Післямова

Не секрет, що чимало вітчизняних підприємств існують лише на папері. Тобто ними фактично не ведеться фінансово-гос­подарська діяльність, у них немає найманих працівників, активи виводяться з балансу. Втім багато власників підприємств їх не ліквідують, адже цей процес подекуди супроводжується не тільки матеріальними витратами та витратами часу, а й необхідністю зняття з обліку (зокрема в органах ДПС, у ПФУ) та отримання довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів.
От і виходить, що до відновлення діяльності власнику підприємства вигідніше стати його директором. Принаймні процедура реєстрації змін, пов’язана зі зміною керівника, як ми вже встановили, не є надважкою. А от питання щодо нарахування засновнику-директору заробітної плати та, відповідно, сплати ПДФО та ЄСВ залишаються. Про вирішення цих питань ми розкажемо в наступному номері, розглядаючи другу частину запитання читача.

Додаток 1

Зразок рішення уповноваженого органу управління юридичної особи

ТОВ «ТРАНС-ЕН»

ПРОТОКОЛ

30.04.2012 № 10
м. Київ

Загальні збори учасників

Присутні: громадянин України — Березовчук Іван Степанович, паспорт серії СН № 002888, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області 07.06.1995 р., який зареєстрований за адресою: смт. Димер, Вишгородський район Київської області, вул. К. Маркса, буд. 35; податковий номер 2862116220, володіє часткою в розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства, що становить 3000,00 (три тисячі) гривень, 00 копійок.

Для участі в загальних зборах учасників Товариства зареєструвався один учасник, який в сукупності володіє 100% статутного капіталу Товариства.
На загальних зборах учасників (далі — «Збори») Товариства присутній один учасник, який в сукупності володіє 100% статутного капіталу Товариства, що є достатнім для прийняття будь-якого рішення
Збори визнаються повноважними.

Запрошені: громадянка України — Ротань Тетяна Володимирівна, паспорт серія СН № 903555, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 27.10.1998 р., яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Межова, буд. 40, кв. 88; податковий номер 2539010088

Порядок денний:
1. Звільнення (відкликання) з посади Директора Товариства — Ротань Тетяни Володимирівни.
2. Призначення на посаду Директора Товариства — Березовчука Івана Степановича.

УХВАЛИЛИ:
1. Звільнити (відкликати) з посади Директора ТоваристваРотань Тетяну Володимирівну з 30.04.2012 р., на підставі поданої нею письмової заяви.
2. Призначити на посаду Директора ТоваристваБерезовчука Івана Степановича (податковий номер 2862116220) з 01.05.2012 р.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято «ЗА» — одноголосно 100% голосів учасників Товариства, присутніх на Зборах.

(підпис)          І. С. Березовчук
(підпис)          Т. В. Ротань

Додаток 2
Зразок розпорядчого документу

ТОВ «ТРАНС-ЕН»

НАКАЗ

30.04.2012      м. Київ           № 02/2012-К

Я, Березовчук Іван Степанович (податковий номер 2862116220), приступаю до виконання обов’язків директора ТОВ «ТРАНС-ЕН» з 01.05.2012 р.

Підстава: Рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-ЕН» згідно з протоколом № 10 від 31.04.2012 р.

Директор       (підпис)          І. С. Березовчук

 

Додаток 3
Зразок звернення до ДПС про заміну форми № 4-ОПП

ДПІ у Подільському районі
м. Києва

ТОВ «ТРАНС-ЕН»
Код ЄДРПОУ 37727201
04123, пр-т Правди, 70
тел. 485-86-86

Лист-звернення

У зв’язку зі зміною керівника ТОВ «ТРАНС-ЕН» прошу надати нову довідку про взяття на облік платника податків за формою №4-ОПП у приміщенні податкової інспекції.
Додаток:
Довідка про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП (оригінал).

Директор       (підпис)          І. С. Березовчук
07.05.2012 р.

 

Додаток 4
Зразок наказу про призначення директора

ТОВ «ТРАНС-ЕН»

НАКАЗ

30.04.2012      м. Київ           № 02/2012-К

Призначити Березовчука Івана Степановича на посаду директора ТОВ «ТРАНС-ЕН» з 01.05.2012 р.

Підстава: Рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-ЕН» згідно з протоколом від 31.04.2012 р. № 10.

Директор       (підпис)          І. С. Березовчук

Додаток 5
Зразок запису до трудової книжки
БЛАНК № 7\2011 СТР. 23


ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

Номер запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

3

01

05

2012

Призначений на посаду директора ТОВ «ТРАНС-ЕН»

Наказ № 02/2012-К від 30.04.2012 р.

НОР­МА­ТИВ­НАя БА­ЗА
КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII.
ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
Закон № 755 — Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV.
Інструкція № 58 — Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58.
Наказ № 489 — Наказ Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489.
Наказ № 3178 — Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження форм реєстраційних карток» від 14.10.2011 р. № 3178/5.
Наказ № 47 — Наказ Держкомпідприємництва «Про затвердження Форми виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Порядку її оформлення» від 13.04.2004 р. № 47.
Положення № 118 — Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затверджене постановою КМУ від 22.01.1996 р. № 118.
Постанова № 749 — Постанова КМУ «Про надання органами державної статистики платної адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України» від 29.06.2011 р. № 749.
Положення № 386 — Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затверджене наказом Держкомстату України від 28.11.2005 р. № 386.
Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588.
Наказ №164 — Наказ Держкомстату України «Про затвердження форми довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України» від 12.06.2007 р. № 164.

 

Сноска1 У багатьох випадках достатньо пред’явити державному реєстратору тільки копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи (в нашому випадку — протоколу), адже саме на підставі нього проводиться заміна керівника та призначається новий керівник.
Сноска2 Бланк такого запиту, як правило, надається заявнику безпосередньо органом державної статистики.
Сноска3 Реквізити для сплати за адміністративну послугу з видачі довідки з ЄДРПОУ, як правило, надаються заявнику безпосередньо органом державної статистики (наприклад, у столиці одержувачем є Головне управління статистики у м. Києві).

       

© 2016 Заработная плата