Ставка ЕСВ при замене кодов видов экономической деятельности

Яким чином ТОВ обрати ставку ЄСВ, що сплачується за рахунок роботодавця, в разі зміни видів економічної діяльності (було два види: «63.40.0 Організація перевезення вантажів» (основ­ний вид діяльності), 60.24.0 «Діяльність автомобільного вантажного транспорту», стало 3 — 52.29 «Інша допоміжна діяль­ність у сфері транспорту» (основний вид діяльності), 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт», 49.42 «Надання послуг перевезення речей (переїзду)»)?

На запитання прямої лінії відповідає Лілія СТЕЛЬМАХзаступник генерального директора ТОВ АФ «Консалтинг ЛТД»

З наведеного запитання зрозуміло, що ТОВ шляхом звернення до держреєс­тратора вже проведено процедуру за­мі­ни видів діяльності за КВЕД ДК 009:2005 на види діяльності за КВЕД ДК009:2010. Нага­даємо, що КВЕД ДК 009:2010 затверджено Наказом № 457, з наданням йому чинності з 01.01.2012 р., з одночасним зазначенням, що скасовується чинність з 31.12.2012 р. КВЕД ДК 009:2005, прийнятого Наказом № 375. Отже протягом 2012 р. діють два класифікатори, що спонукає підприємства вносити зміни стосовно нових видів діяльності в цьому році.
Згідно з частиною восьмою ст. 9 Закону № 2464 підприємства-роботодавці під час кожної виплати заробітної плати, на суми якої нараховується ЄСВ, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати ЄСВ у розмірі, встановленому для таких платників. Для підприємств-роботодавців ЄСВ встановлюється у відсотках до нарахованої зар­плати відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено цих платни­ків (67 класів), з урахуванням видів їхньої економічної діяльності: від 36,76 до 49,7%.
Класифікація галузей економіки та ви­дів робіт за професійним ризиком виробництва наведена в додатку до Порядку № 1423. Наприклад, такі види діяльності, як «Органі­зація перевезення вантажів» і «Діяльність автомобільного вантажного транспорту» на підставі Порядку № 1423 віднесені за професійним ризиком виробництва до 33-го класу. За частиною п’ятою ст. 8 Закону № 2464 для 33-го класу професійного ризику виробниц­тва розмір ЄСВ становить 37,66%.
Звернемо увагу, що розподіл видів економічної діяльності новим КВЕД ДК 009:2010 за класами професійного ризику виробництва наведений у додатку до Порядку № 237. У ньому такі види діяльності, як «52.29 Інша до­поміжна діяльність у сфері транспорту» та «49.41 Вантажний автомобільний транспорт», що тим чи іншим чином відповідають таким видам діяльності, як «Організація перевезення вантажів» і «Діяльність автомобільного вантажного транспорту» віднесені до 33-го класу професійного ризику виробництва. А отже ставка ЄСВ Закону № 2464 для цих видів діяльності не змінюється та становить 37,66%. Щоправда, за Порядком № 237 такий вид діяльності, як «Надання послуг перевезення речей (переїзду)» віднесений до 10-го класу професійного ризику виробництва, а розмір ЄСВ для цього класу становить 36,88%. Втім, ТОВ не потрібно занадто перейматися через цей факт, і ось чому.
По-перше, процедуру заміни одного розміру ЄСВ на інший здійснює Пенсійний фонд України (далі — ПФУ) разом з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків (далі — ФСС НВ).
Відповідно до частини дев’ятої ст. 21 За­ко­ну № 755 державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР, зобов’язаний внести не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження запис про внесення змін і в той самий день подати відповідним органам, зокрема і ПФУ, інформацію з реєстраційної картки про вне­сення змін (із зазначенням номера та дати внесення запису).
На підставі п. 2.5 Порядку № 21-6, якщо зміни до установчих документів юридичної особи стосуються зміни основного виду економічної діяльності, то в день отримання зазначених відомостей ПФУ має направити ці відомості про юридичну особу до робочого органу виконавчої дирекції ФСС НВ.
Згідно з отриманою інформацією від органу ПФУ робочий орган виконавчої дирекції ФСС НВ за необхідності приймає рішення про віднесення до нового класу професійного ризику виробництва юридичної особи. А про встановлення нового розміру ЄСВ Пенсійний фонд повідомляє юридичну особу шляхом направлення Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску (за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 21-6) з приміткою «Зміни».
У разі незгоди юридичної особи зі встановленим розміром ЄСВ і класом професійного ризику виробництва, така юрособа може його узгодити з робочим органом виконавчої дирекції ФСС НВ.
По-друге, під час встановлення ЄСВ пріоритет має основний вид діяльності юридичної особи.
За частиною п’ятою ст. 8 Закону № 2464 суб’єкт господарської діяльності, який провадить господарську діяльність у декількох видах економічної діяльності, під час визначення розміру ЄСВ відноситься до класу професійного ризику виробниц­тва за основним видом його економічної діяльності. Це ж саме зазначено в п. 3.2 Порядку № 30.
У нашому випадку, основний вид діяль­ності — «Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту», тому ставка ЄСВ у розмірі 37,66% не змінюється. Більш того, за допоміжним видом діяльності («Надання послуг перевезення речей (переїзду)») ставка ЄСВ менше (36,88%), а отже перейматися не варто. Адже ТОВ сплачуватиме ЄСВ, нарахований на ФОП у більшому розмірі, виходячи з основного виду діяльності.
Насамкінець нагадаємо, що в разі зміни у встановленому законодавством порядку класу професійного ризику виробництва, платник ЄСВ на підставі отриманого повідом­лення від ПФУ за період з дати встановлення нового класу професійного ризику та розміру ЄСВ самостійно здійснює перерахунок внеску (п. 4.8 Порядку № 21-6). У такому разі самостійно обчислену в результаті перерахунку суму (різницю між нарахованою сумою ЄСВ за розміром, встановленим раніше, та нарахованою сумою цього внеску за встановленим розміром за зазначений період) платник відображає у звіті про нараховані суми ЄСВ, який подається ним за звітний період, у якому ним отримано повідомлення ПФУ.
Також варто звернути увагу на те, що можлива зміна класу професійного ризику виробництва і за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Така зміна проводиться робочим органом виконавчої дирекції ФСС НВ один раз на рік (п. 3.7 Порядку № 30). Новий клас професійного ризику виробництва встановлюється з початку поточного року.
Нормативна база
Закон № 755 — Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV.
Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.
Порядок № 1423 — Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджений постановою КМУ від 13.09.2000 р. № 1423.
Порядок № 21-6 — Порядок взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-6.
Порядок № 30 — Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у т. ч. основної), затверджений постановою правління Фонду ФСС НВ від 30.11.2010 р. № 30.
Порядок № 237 — Порядок визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, затверджений постановою КМУ від 08.02.2012 р. № 237.
Наказ № 375 — Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів» від 26.12.2005 р. № 375.
Наказ № 457 — Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» від 11.10.2010 р. № 457.

       

© 2016 Заработная плата