Журнал "Заробітна плата" №1, 2006

Мониторинг законодательства

 

Документы для работы

Показатели средней заработной платы за 2003–2005 годы для назначения пенсий

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

РОЖНОВ Віктор
Організаційно-нормативні документи підприємства
Положення про оплату праці

Норми й системи оплати праці, умови застосування й розміри надбавок, доплат, премій і інших виплат установлюються підприємствами самостійно. Однак все починається з розроблення та затвердження організаційно-нормативних документів, де головним є Положення про оплату праці.
Регулювання оплати праці на рівні підприємства передбачає розроблення, затвердження і застосування внутрішніх (локальних) нормативних документів, зокрема положень:
— про оплату праці;
— про преміювання за виконання виробничих завдань і функцій;
— про винагороду за підсумками роботи за рік.
Розробляючи ці документи, власник або уповноважений ним орган має виходити з того, що форми і системи оплати праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, відповідно до статті 15 Закону про оплату праці, встановлюються підприємствами з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами, колективним договором.


ХАРЕЧКО Ольга
Трудовий контракт

На перший погляд здається, що проблем з укладанням контракту із працівником не повинно виникати взагалі, адже законодавством це питання врегульовано. Але, як свідчить практика, трапляються випадки порушення законодавства у цій сфері.
Верховна Рада Української РСР 20.03.1991 р. внесла зміни до Кодексу законів про працю (КЗпП), якими був передбачений новий вид трудового договору — контракт.
Але не з кожним працівником дозволено укладати такий договір. Відповідно до Постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9 власник або уповноважений ним орган може вимагати від працівника, який працює за трудовим договором, укладення контракту тільки в тому разі, коли він відноситься до категорії працівників, які згідно з законодавством працюють за контрактом (наприклад, керівники підприємств). Порушення цих вимог може бути підставою для визнання відповідно до статті 9 КЗпП недійсними умов праці за контрактом, які погіршують становище порівняно із законодавством України. При цьому трудові відносини, що фактично тривають, залежно від конкретної ситуації визнаватимуться строковими або безстроковими.

 

Документы для работы

Приказ Минтруда от 19.04.2006 № 138
Методические рекомендации об использовании
суммарного учета рабочего времени

Письмо Госкомстата Украины от 27.03.2006 г. № 09/3-9/116
О применении Инструкции по статистике количества работников

Справочник бухгалтера

Расчет количества работников

ОПЛАТА ТРУДА

ПУШКАРЕВА Лариса
Государственная служба. Денежное вознаграждение

Добросовестный непрерывный труд в органах государственной власти и образцовое выполнение трудовых обязанностей государственными служащими поощряются выплатой денежного вознаграждения. Рассмотрим Порядок выдачи этого вознаграждения, утвержденный постановлением КМУ от 24.02.2003 г. № 212
В соответствии с пунктом 1 Порядка указанное денежное вознаграждение выдается лицам, проработавшим непрерывно на должностях государственных служащих в одном или нескольких органах государственной власти не менее 10 лет.
Стаж государственной службы применяется для установления госслужащим надбавки за выслугу лет, предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков и назначения пенсии. При этом определяется общий стаж госслужбы, в который включается, например, работа на руководящих должностях в аппарате органов прокуратуры, местного самоуправления, на должностях судей, следователей, прокуроров, время работы в научных учреждениях, журналистом, время военной службы в Вооруженных Силах и других воинских формированиях и т. д.

Вопрос — ответ

ПОДЛУЖНАЯ Нина
Индексация денежных доходов населения в 2006 году

СИНЬКО Неля
Відпустка. Порядок обчислення середньої заробітної плати

Обчислення середньої заробітної плати за всіх умов її збереження, крім випадків призначення пенсій, визначення шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним трудових обов’язків, розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, провадиться згідно з нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати.
Розрахунок середньої заробітної плати згідно з нормами Порядку здійснюється виходячи з виплат за 12 або 2 календарних місяці.
Відповідно до пункту 2 Порядку оплата часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням та працівникам, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, творчої відпустки або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплаті компенсації за невикористані відпустки.


ДУНАЄВ Володимир
Натуральна оплата праці в сільському господарстві

Чинне законодавство не містить норм, що визначають порядок нарахування і виплати винагороди за підсумками роботи за рік. Ці норми розробляються і затверджуються підприємством самостійно.
Зазвичай виплата щорічної винагороди провадиться при досягненні певних фінансово-економічних показників. Кожному сільськогосподарському підприємству, яке зацікавлене у своєчасному і якісному виконанні робіт, доцільно розробити систему оплати праці та преміювання.
Після завершення поточного року, технологічного циклу виробництва зерна, насіння соняшника, овочів, заготівлі кормів, молока, меду, приросту ВРХ проводиться нарахування натуральної оплати з утриманням виплаченого авансу (посадового окладу). Авансування відповідає мінімальним розмірам і міжгруповим співвідношенням посадових окладів керівних працівників і спеціалістів об’єднань, підприємств, відділків, ферм і дільниць сільського господарства системи Міністерства аграрної політики України і залежить від прийнятої галузевої угоди, колективного договору. Нарахування й видача натуральної оплати здійснюються при виконанні плану виробництва продукції після доробки. Для зручності розрахунків застосовуються коефіцієнти переведення сільськогосподарської продукції у зернові одиниці. Після цього продукція перераховується за фактичними цінами реалізації зерна.
Розглянемо на умовному прикладі механізм нарахування заохочувальної натуральної оплати праці в сільськогосподарському підприємстві.

Обзор реальных заработных плат по регионам Украины

КИСІЛЬОВА Тетяна
Заробітна плата
Київський досвід

У розвинутих країнах не тільки сформовані умови для зростання заробітної плати, але й відчутна тенденція до підвищення реальної та номінальної заробітної плати, яка поєднується з можливістю максимізації прибутку.
Україна теж починає розвиватися у європейському напрямку, прагнучи досягти високого соціального рівня життя. Європейський вибір України зобов’язує до аналізу світових критеріїв оцінки праці. Європейською соціальною хартією передбачається право працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм та їхнім сім’ям достатній життєвий рівень
Саме значна частка зарплати в загальних доходах сприяє зростанню попиту, розширенню ринку, що в цілому посилює процеси максимізації прибутку. Тому регулювання заробітної плати залишається центральним питанням соціальної політики кожної держави.
Пропонуємо простежити динаміку підвищення середньомісячної заробітної плати в різних галузях економіки та зокрема рівень мінімальної заробітної плати по відношенню до середньої заробітної плати в Україні та за кордоном.

 

Вопрос — ответ

Документы для работы

Письмо Минтруда от 20.03.2006 г. № 159/020/99-06
Форма справки о средней заработной плате

УЧЕТ И НАЛОГИ

РЕУТОВА Надежда
Оплата отпусков
Бухгалтерский и налоговый учет

В статье рассматриваются особенности налогообложения и бухгалтерского учета выплат как включаемых, так и не включаемых в фонд оплаты труда
Налогообложение выплат, включаемых в фонд оплаты труда
Выплаты, которые исчисляются исходя из размера средней заработной платы и включаются в ее состав, облагаются налогом, как и основная зарплата. Из этих сумм должны быть удержаны и начислены все виды социальных взносов и налог на доходы физических лиц. К таким выплатам относятся: оплата за время пребывания в отпусках, командировках, другие гарантийные и компенсационные выплаты (исполнение гособязанностей, донорство, вынужденные прогулы, спецперерывы, льготы несовершеннолетним и пр.).
Бухгалтерский учет
В бухгалтерском учете суммы отпускных могут отражаться:
— без создания резерва обеспечения оплаты отпусков;
— с созданием такого резерва.


РУБЛЕВСЬКА Людмила
Право на путівку

Одним із видів соціальних послуг за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є оздоровлення застрахованих осіб та членів їх сімей. Кому та як видаються путівки, як це правильно оформити документально, як провести в обліку та звітності?
Статтею 47 Закону України № 2240 від 18.01.2001 р. передбачено, що право на отримання санаторно-курортного лікування для відновлення здоров’я та оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах (у т. ч. дитячих) мають:
— застраховані особи та члени їхніх сімей;
— особи, які навчаються у вищих навчальних закладах.
Зазначимо, що право на оздоровлення зазначеним особам надається у межах асигнувань, установлених бюджетом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП), та в порядку і на умовах, визначених правлінням Фонду.
При цьому надання застрахованим особам послуг, пов’язаних із санаторно-курортним лікуванням, здійснюється за наявності медичних показань. Обсяг коштів для забезпечення оздоровчих заходів визначається бюджетом Фонду.

Справочник бухгалтера

Размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц

Документы для работы

Письмо ГНАУ от 30.01.2006 г. № 734/6/17-0716
О перечислении страховых взносов из заработной платы

Вопрос — ответ

Справочник бухгалтера

Доходы, которые не индексируются

Денежные доходы населения, которые подлежат индексации

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОРИЦКАЯ Надежда
Научные пенсии

Проблема научных пенсий и пенсионного сбора особенно актуальна сегодня, когда государственные органы активно осуществляют проверки по этому вопросу. Положение усложняется тем, что многие научные сотрудники воспринимают научную пенсию как должное и за отказ в ее назначении или оформлении винят свое руководство и главных бухгалтеров. Однако не все так просто. Назначение научных пенсий зависит, во-первых, от эффективной работы управленческого персонала, а, во-вторых, от самих научных работников.
Для получения по государственной программе повышенной научной пенсии как научной организации, так и претенденту необходимо выполнить ряд условий и соответствовать предусмотренным нормативно-правовыми актами критериям.
Пенсии и прочие льготы научным работникам государственной научно-исследовательской (научно-технической) организации начисляются и предоставляются в соответствии со статьей 40 Закона Украины № 1058-IV от 09.07.2003 р. и статьей 24 Закона Украины № 1977 от 13.12.1991 г.


Письмо Минтруда и ПФУ от 16.03.2006 г. № 653/02/21-06, № 3039/02-20
Обзор вопросов и ответов относительно расчета научных пенсий 93

Вопрос — ответ

СТРАХОВОЙ ЛИКБЕЗ

ТИЩЕНКО Ирина
Автомобиль — не роскошь?!

       

© 2016 Заработная плата