ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАЦІ

Попередження про перейменування посади

Запитання: 
Чи є зміною істотних умов праці та чи попереджати працівника за два місяці в разі зміни назви посади за результатами атестації без зміни посадових обов’язків з «Інженер-технолог» (код КП 2149.2) на «Інженер-технолог з очищення води» (код КП 2146.2)?
Відповідь: 
Як було зазначено в попередній відповіді на запитання, атестація робочих місць за умовами праці спрямована на встановлення відповідності назв професій і посад працівників, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт. Тож у разі приведення назви посади «Інженер-технолог» (код КП 2149.2) у відповідність із виконуваними роботами, характерними для посади «Інженер-технолог з очищення води» (код КП 2146.2), слід першу посаду перейменувати. Зауважимо, що в даному випадку під час утворення назви професії роботодавець швидше за все припустився помилки обираючи посаду «Інженер-технолог», а атестація робочих місць цю помилку виявила, що й зумовило перейменування згаданої посади. Про перейменування посад ідеться в частині третій ст. 32 КЗпП, згідно з якою у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці допускається зміна істотних умов праці за умови продовження роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. А найменування (назва) посади є однією з істотних умов праці. Зауважимо, що зміни істотних умов праці можуть проводитися за наявності змін в організації виробництва та праці. Згідно з п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9 зміною в організації виробництва та праці визнається раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, в т. ч. перехід на бригадну або індивідуальну форму, впровадження передових методів, технологій тощо. Однак слід наголосити, що в разі перейменування посад для приведення їх у відповідність із КП такі зміни не відбуваються. Тож якщо перейменування посади зумовлено винятково необхідністю приведення назви посади у відповідність до чинного КП, а не змінами в організації виробництва та праці, на такі випадки обов’язок роботодавця попереджати працівника про такі зміни за два місяці не поширюється. Зважаючи на це, перейменування посади із попередженням працівника про це за два місяці, на думку автора, є недоцільним. Також це підтверджується тим, що зміна назви посади відбувається при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою й зміст трудової функції за цією посадою не змінюється.

Розширення назви професії за наслідками атестації

Запитання: 
Чи має підприємство право за результатами атестації робочих місць за умовами праці розширити у штатному розписі назву професії згідно з Класифікатором професій для уточнення виконуваної роботи. Наприклад, професію «Водій автотранспортних засобів» до «Водій автотранспортних засобів КАМАЗ 5410-Е»?
Відповідь: 
Під час укладення трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під підпис про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства й колективного договору (ст. 29 КЗпП, частина друга ст. 5 та ст. 7 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ). Для виконання цих вимог необхідно провести цілий комплекс досліджень, установити наявність/відсутність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, включити до колективного договору перелік пільг за роботу в шкідливих умовах, норми забезпечення засобами індивідуального захисту, спецодягом тощо. Такі дослідження виконуються в рамках атестації робочих місць за умовами праці. Проведення атестації є обов’язковим для всіх підприємств і організацій незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників. До обов’язків працівника відділу кадрів у ході проведення атестації, серед іншого, належать: визначення кола працівників, які підлягають черговій атестації, встановлення на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників відповідності назв професій і посад працівників, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт; здійснення розрахунку тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці; підготовка проекту наказу про результати проведення атестації робочих місць за умовами праці тощо. Прямої норми щодо відображення у штатному розписі посади, яка відповідатиме Національному класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП), немає, адже, як відомо, штатний розпис на підприємствах недержавної форми власності розробляється в довільній формі самостійно на основі внутрішніх організаційно-нормативних документів. Проте КП рекомендовано під час утворення нових назв професій та посад застосовувати професійні назви робіт, що наведені в ньому. Звичайно, для працівника, який працює водієм на автомобілі марки «КАМАЗ 5410-Е», помилки в обранні такої назви професії, як «Водій автотранспортних засобів» (код КП 8322), немає. Однак атестація спрямована на встановлення характеру фактично виконуваних робіт, а тому для уточнення, розширення професії «Водій автотранспортних засобів» на «Водій автотранспортних засобів КАМАЗ 5410-Е» не суперечитиме нормам КП. Нагадаємо, що за допомогою примітки 2 додатка В до КП можна розширити професійну назву роботи уточнювальними словами. Окрім цього, доцільно зауважити, що автомобілі марки «КАМАЗ 5410-Е» належать до вантажних, що призначені для перевезення вантажів, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кг і більше, тому назву професії «Водій автотранспортних засобів» для приведення її у відповідність з КП можна розширити шляхом застосування уточнювальних слів «категорії «C1» або «С». Тож професійна назва роботи може бути такою: «Водій автотранспортного засобу категорії «C1» або «Водій автотранспортного засобу категорії «С» залежно від максимально дозволеної маси для перевезення вантажу з незмінним кодом КП 8322 відповідно до професії «Водій автотранспортних засобів».

Зміна місцезнаходження структурного підрозділу

Запитання: 
Підприємство має у своєму складі такі структурні підрозділи: офіс та виробничий цех. Виробничий цех змінює місцезнаходження (обладнання переводиться з обласного центру в село поблизу нього), тому підприємство возитиме працівників на роботу в інший населений пункт. Чи потрібно попереджати їх про зміну істотних умов праці за ст. 32 КЗпП?
Відповідь: 
Так, працівників необхідно попереджати про зміну істотних умов праці. Ця норма передбачена ст. 32 КЗпП. Оскільки її застосування на практиці викликає труднощі, наведемо й інші норми цієї статті та пояснимо, чому потрібно посилатися саме на третю її частину. У частині першій ст. 32 КЗпП йдеться про можливість переведення працівника на роботу в іншу місцевість. Воно стосується випадків, коли змінюється місцерозташування роботи працівника у зв’язку із зміною населеного пункту, де розміщуватиметься підприємство (структурний підрозділ, відділ, цех тощо). Тобто для працівника змінюється його робоче місце, але при цьому підприємство залишатиметься тим самим. Логічно, що цей варіант можна використати в ситуації, наведеній у запитанні, однак для працівників, переведених в іншу місцевість, законодавством передбачено низку гарантій та компенсаційних виплат. До них належать оплата вартості проїзду працівника і членів його сім’ї; оплата витрат на перевезення майна; виплата добових за час перебування в дорозі; одноразова допомога на самого працівника і на кожного члена сім’ї, який переїжджає; заробітна плата за дні збору в дорогу та влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів, а також за час перебування в дорозі. Згадані вище гарантії передбачені частиною другою ст. 120 КЗпП, але, як випливає із викладеної в запитанні ситуації, на працівників, для яких змінюється їх робоче місце, вони не поширюються. Навіть якщо застосовувати поняття місцевості, що міститься в постанові КМУ «Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість» від 02.03.1998 р. № 255 (тобто що інша місцевість — це інший населений пункт), село біля обласного центру може входити, а може й не входити до складу обласного центру відповідно до встановленого територіального поділу. Але при можливому використанні частини першої ст. 32 КЗпП переведення на роботу в іншу місцевість суперечитиме ст. 120 КЗпП, а отже, її застосування не є однозначним. Крім того, якщо у штатному розписі місцерозташування цеху не відображається, постає питання щодо раціональності видання наказу про таке переведення (за умови якщо все ж таки його оформляти) та внесення запису до трудової книжки. Тому доцільність застосування частини першої ст. 32 КЗпП, тобто оформлення переведення працівника на роботу в іншу місцевість, відсутня. Якщо в роботодавця постає питання, чи не є це переміщенням, зауважимо, що переміщенням вважається доручення працівникові виконання роботи на іншому робочому місці (на іншому механізмі або агрегаті) або в іншому структурному підрозділі підприємства за умови виконання функціональних обов’язків у межах спеціальності або посади, обумовленої трудовим договором. І для цього встановлена лише одна вимога — цей структурний підрозділ (відділ, цех тощо) має розташовуватися в тій же місцевості. Оскільки місцевість змінюється — переміщенням це оформити не можна. Однак застосування частини третьої ст. 32 КЗпП у розрізі зміни істотних умов праці є досить прийнятим. Далі пояснимо, чому. Зміна істотних умов праці допускається тільки у випадках зміни в організації виробництва та праці. У випадку, описаному в запитанні, зміною в організації виробництва та праці виступає переведення обладнання з обласного центру в село поблизу нього. Окрім цього, зауважимо, що якщо змін в організації виробництва та праці немає, роботодавець не вправі змінювати істотні умови праці. Оскільки проведення роботодавцем заходів щодо змін в організації виробництва та праці — виключне його право й ці зміни не повинні означати власне примушення до праці, що заборонено ст. 43 Конституції України, проблема погодження з працівниками зміни істотних умов їх праці, що виникають через зміни в організації виробництва та праці, вирішується шляхом попередження працівників за два місяці про майбутні зміни істотних умов праці. Згідно з частиною третьою ст. 32 КЗпП зміною істотних умов праці є зміна: систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменування посад та інших. У вищевказаних варіантах прямої норми, яка б давала змогу застосовувати це правило для зміни робочого місця, немає, проте є нюанс, який дозволяє зміну робочого місця відносити до істотних умов праці. Маємо на увазі те, що до істотних умов праці, що можуть змінюватися у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, належать і інші умови. Додатково слід наголосити, що робоче місце — це частина виробничого простору одного або групи працівників, оснащена основним і допоміжним технологічним обладнанням, інвентарем, інструментом тощо та яка має чітке місцезнаходження. А тому якщо його розташування (зміна місцевості в даному випадку) змінюється, змінюються й істотні умови праці для працівника. Окрім цього, підтвердженням правильності застосування цієї статті є те, що у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці допускається зміна істотних умов праці в разі продовження роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Через те що посада працівника не змінюється, застосування частини третьої ст. 32 КЗпП є більш ніж прийнятною. Отже, як було вказано вище, працівники, істотні умови праці яких змінюються, персонально попереджаються про дату таких змін. Це має відбутися не пізніше ніж за два місяці до їх запровадження. Законодавчо форма попередження не визначена, проте, на думку автора, воно має бути оформлене письмово. Це слугуватиме доказом того, що працівник отримав пропозицію продовжити роботу після зміни робочого місця. Працівник може погодитися на це та продовжити роботу на новому робочому місці, але може й відмовитися від продовження роботи. Наслідком відмови є звільнення на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП з виплатою вихідної допомоги в розмірі не менше середнього місячного заробітку згідно зі ст. 44 КЗпП. Відповідно до трудової книжки працівника вноситься запис, що має збігатися із формулюванням підстави звільнення в тексті наказу.

Скорочення роботи напередодні святкового дня

Запитання: 
Працівники працюють позмінно за підсумованим обліком робочого часу. Якщо робоча зміна припадає на передсвятковий день, наприклад, 6 січня — переддень святкового дня Різдва 7 січня, то чи скорочується їм тривалість зміни на одну годину?
Відповідь: 
Застосування підсумованого обліку робочого часу регулюється ст. 61 КЗпП, відповідно до якої на безперервно діючих підприємствах, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для цієї категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормальної кількості робочих годин (ст. 50 і 51 КЗпП). Відповідно до частини першої ст. 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Ця норма не може бути збільшена ні колективними, ні трудовими договорами (контрактами). А ст. 51 КЗпП визначено коло осіб і види робіт, яким/на яких встановлюється скорочена тривалість робочого часу і яка для них є нормальною тривалістю. Йдеться про неповнолітніх, працівників, які працюють зі шкідливими умовами праці, учителів, лікарів та деяких інших категорій працівників, що визначені законодавством. Про скорочення роботи напередодні святкових і неробочих днів йдеться в частині першій ст. 53 КЗпП. Встановлено, що напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у ст. 51 цього Кодексу, скорочується на одну годину як за п’ятиденного, так і за шестиденного робочого тижня. Для працівників, які працюють за підсумованим обліком робочого часу, норма робочого часу на обліковий період розраховується із додержанням місячного балансу робочого часу, розрахованого виходячи із шестиденного або п’ятиденного робочого тижня. Та незважаючи на це, правило щодо скорочення тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів на таких працівників не поширюється. Це зумовлено тим, що відповідно до п. 3 Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.04.2006 р. № 138, робота працівників регулюється графіками роботи (змінності), які розробляються роботодавцем і погоджуються з виборним органом первинної профспілкової організації (а в разі його відсутності можуть бути передбачені в колективному договорі). Графіки роботи (змінності) розробляються таким чином, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин, передбаченого ст. 50 та 51 КЗпП (за календарем шестиденного або п’ятиденного робочого тижня). Тобто тривалість робочої зміни 6 січня для працівника, який працює за підсумованим обліком робочого часу, відповідатиме графіку, який складений на певний проміжок часу, на певний обліковий період, у рамках якого має бути додержана встановлена тривалість робочого тижня та забезпечуватися дотримання річного балансу робочого часу, розрахованого за календарем шестиденного або п’ятиденного робочого тижня. За великим рахунком для працівників, які працюють за підсумованим обліком робочого часу, скорочення робочого часу на одну годину також відбувається. Наприклад, у березні 2018 р. 21 робочий день. Тож норма робочого часу на березень становить 168 годин. Однак 7 березня — передсвятковий день, робота на одну годину скорочується, а тому фактична норма тривалості робочого часу за 40-годинного робочого п’ятиденного робочого тижня — 167 годин. І якщо за календарем п’ятиденного робочого тижня розраховується норма тривалості робочого часу для працівників, які працюють за підсумованим обліком робочого часу, то вони також мають відпрацювати у березні 167 годин, хоча 7 березня працюватимуть повну зміну тривалістю 12 годин, а не 11. Як відомо, цього року норму робочого часу на рік роботодавці повинні розраховувати самостійно, зважаючи на режим роботи, запроваджений на підприємстві, з дотриманням вимог ст. 50–53, 67 і 73 КЗпП. Про це наголосило Міністерство соціальної політики України в листі від 19.10.2017 р. № 224/0/103-17/214, в якому, зокрема, зазначено, що законодавством не передбачено єдиної норми тривалості робочого часу, а отже, вона має розраховуватися на підприємствах самостійно. Крім того, в ньому також наголошено, що лист із розрахунком норми робочого часу на 2018 р., який зазвичай готувався для кожного календарного року, міністерство видавати не планує.

Деталізація «сімейних обставин» у разі надання відпустки

Запитання: 
Один із працівників подав заяву про надання відпустки без збереження зарплати, вказавши причину «за сімейними обставинами». Керівник підприємства вимагає від нього конкретизувати причину. Чи має він таке право?
Відповідь: 
Порядок надання відпусток без збереження зарплати регулюється ст. 25 і 26 Закону про відпустки, згідно з якими ці відпустки умовно поділені на два види: ті, що надаються за бажанням працівника в обов’язковому порядку (ст. 25), й ті, що надаються за згодою між працівником та роботодавцем (ст. 26). Статтею 25 Закону про відпустки чітко визначено, кому, за яких обставин (причин) та якої тривалості надається відпустка без збереження зарплати в обов’язковому порядку. При цьому перелік обставин (причин) надання таких відпусток є вичерпним. У той же час норми ст. 26 Закону про відпустки містять менше конкретики: «За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік». Як бачимо, причина «за сімейними обставинами» прописана в нормі Закону, і жоден нормативно-правовий акт не визначає, що до таких обставин належить. Тобто відповідно до законодавства достатньо вказати загальну причину «за сімейними обставинами». З іншого боку, оскільки для надання відпустки без збереження зарплати за ст. 26 Закону про відпустки необхідна згода сторін, однією з яких є роботодавець, це вказує на те, що якщо працівник звертається до нього із заявою про надання зазначеної відпустки, то рішення — надавати її чи ні — належить саме до компетенції роботодавця. А він, у свою чергу, має право визначити внутрішнім нормативним документом перелік сімейних обставин та інших причин для надання відпустки без збереження зарплати за згодою сторін, щоб окремі працівники не зловживали цими досить загальними підставами та щоб через це не «страждало» виробництво. Отже, якщо на підприємстві встановлено конкретний перелік сімейних обставин, за яких надається відпустка, і працівника про це повідомлено, то керівник має право вимагати від нього уточнення щодо того, які ж саме причини з’явилися в нього для надання відпустки без збереження зарплати. Якщо ж такого переліку немає, то в керівника немає підстав вимагати це. У той же час «розголошення» сімейних обставин можна порівняти із зазначенням діагнозу в листку непрацездатності, який (діагноз) вважається конфіденційною інформацією і розголошенню не підлягає. Тому працівник незалежно від наявності переліку сімейних обставин на підприємстві має право наполягати на нерозголошенні інформації про своє особисте життя. І шанси домогтися цього в нього високі.

Відображення робітників у штатному розписі

Запитання: 
На підприємстві працюють робітники різних розрядів. Чи потрібно і як їх відображати у штатному розписі? Як вносити запис до трудової книжки про прийняття на роботу, наприклад, електрогазозварника 4-го розряду?
Відповідь: 
У кваліфікаційних характеристиках окремих професій, що містяться у відповідних галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), передбачено встановлений для окремої професії діапазон кваліфікаційних розрядів. Однак є певні професії, яким кваліфікаційні розряди не встановлюються. Наприклад, для електрогазозварника (код Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010; далі — КП) 7212) відповідно до кваліфікаційної характеристики цієї професії, яка міститься у Випуску 42 «Оброблення металу» ДКХП, затвердженому наказом Міністерства промислової політики України від 22.03.2007 р. № 120, встановлено діапазон кваліфікаційних розрядів з 2-го до 8-го. Це зумовлено специфікою професії та рівнем складності робіт, виконання яких передбачено для цієї професії. Для присвоєння/підвищення розряду, як правило, проводиться кваліфікаційна атестація робітників на підприємстві. Основним документом, яким вона регулюється, є Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 р. № 201/469 (далі — Положення № 201/469). Разом з тим зауважимо, що окремі питання кваліфікаційної атестації та порядку присвоєння кваліфікаційних розрядів визначені і в Загальних положеннях розділу 2 «Професії робітників» Випуску 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336, де зазначається, що кваліфікаційні розряди підвищуються насамперед тим робітникам, які успішно виконують професійні завдання та обов’язки, норми праці й вимоги робітничої інструкції та пройшли відповідне професійне навчання. А також вказується, що присвоєння та підвищення кваліфікаційних розрядів робітникам здійснюють кваліфікаційні комісії в ході кваліфікаційної атестації. Кваліфікаційні комісії мають присвоювати розряди, що передбачені відповідними кваліфікаційними характеристиками, та враховувати кваліфікаційні вимоги, передбачені для окремих розрядів. Для найнижчого (2-го) розряду за професією «Електрогазозварник» встановлено такі вимоги: повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. Для присвоєння більш високих розрядів вимагається професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації та певний стаж роботи за професією «Електрогазозварник» попереднього розряду. Для наступних вищих розрядів вимогою є наявність професійно-технічної освіти. Після проведеної кваліфікаційної атестації до трудової книжки працівника вноситься запис про присвоєння або підвищення кваліфікаційного розряду. Також це є підставою для встановлення до заробітної плати працівника доплати у відповідному розмірі, яка визначається у відсотках до тарифних ставок (посадових окладів). Крім того, зауважимо, що Загальними положеннями ДКХП встановлено, що особи, які не мають професійної освіти або стажу роботи, визначених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та якісно й у повному обсязі виконують покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, прийняті на відповідну роботу. Наголосимо також, що нерідко виникають запитання з приводу прийняття або переведення працівника без проведення кваліфікаційної атестації на підставі частини третьої ст. 64 Господарського кодексу України. Нею передбачено, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Оскільки такий процес не заборонений, то, на думку автора, прийняття/переведення без проведення атестації можливе, якщо у штатному розписі підприємства передбачена відповідна посада. Проте зауважимо, що розряди є тими характеристиками професій, які, на перший погляд, можуть суттєво не змінювати завдання й обов’язки працівника, але вони змінюють його відповідальність, права та методи керівництва. А отже, і розмір заробітної плати залежно від певного розряду буде більшим. Тож для уникнення додаткових запитань з боку контролюючих органів підприємствам все ж варто проводити кваліфікаційну атестацію. Додамо також, що робітничі професії відображаються у штатному розписі за тими ж правилами, що й решта посад.

Тривалість відпустки, якщо зміна припадає на дві суміжні доби

Запитання: 
Якої тривалості надавати працівникові відпустку без збереження заробітної плати, якщо він буде відсутнім на роботі впродовж однієї зміни, що припадає на дві суміжні доби?
Відповідь: 
Відповідно до ст. 58 КЗпП у разі змінних робіт працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (далі — ПВТР). На таких роботах, де за умовами виробництва не може бути додержано встановленої для відповідної категорії працівників щоденної або щотижневої тривалості робочого часу, допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу (ст. 61 КЗпП). Якщо для певної категорії працівників установлено підсумований облік робочого часу, кількість робочих днів розраховують за графіком роботи працівника цієї категорії, а не підприємства загалом. Нагадаємо, що згідно зі ст. 5 Закону про відпустки тривалість усіх видів відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях. А тому перехід працівника, який працює із змінним графіком, з однієї зміни в іншу, як правило, може відбуватися через кожний робочий тиждень в години, визначені графіками змінності. У разі потреби не виходити на роботу у зміну, яка починається ввечері, працівник повинен оформити відпустку, та оскільки зміна переходить з одного дня в інший (наступний за календарем), йому необхідно оформити відпустку на два календарних дні. Це зумовлено тим, що відпустки надаються в календарних днях, і згідно з ПВТР працівники повинні дотримуватися режиму робочого дня, встановленого на підприємстві загалом та/або для відповідної категорії працівників з окремим графіком роботи, а отже, з’явитися на роботу до її початку. Під час визначення тривалості відпустки без збереження заробітної плати враховуються всі календарні дні (в т. ч. святкові та неробочі). Інформацію про відпустки в табелі обліку використання робочого часу ф. № П-5 вносять на підставі наказу, в якому зазначають дати початку та закінчення відпустки. Усі дні (у т. ч. за наявності святкових та неробочих) відпустки без збереження заробітної плати в табелі позначають буквеним кодом «НА» — відпустка без збереження зарплати за згодою сторін. Якщо у працівника за графіком роботи наступний день буде вихідним, то в табелі обліку робочого часу слід зазначати, наприклад, додаткову позначку «ВХ» (вихідний день) або залишати клітинку порожньою.

Введення до штатного розпису посади, не передбаченої КП

Запитання: 
До штатного розпису вводиться нова посада «Інспектор з приватних дозволів», проте у Класифікаторі професій є тільки назва посади «Інспектор». Чи можна у штатному розписі розширити цю назву? Чи потрібно розширену назву брати в дужки?
Відповідь: 
Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП) такої професійної назви роботи, як «Інспектор з приватних дозволів», не передбачено. Однак КП визначено професійну назву роботи «Інспектор» з двома різними кодами КП — 3439 та 2490. Звичайно, для того щоб правильно його обрати, потрібно з’ясувати, чим вони відрізняються. Професійна назва роботи з кодом 3439 належить до класифікаційного угруповання КП «Інші технічні фахівці в галузі управління», а з кодом 2490 — до «Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання». А отже, відповідно до класифікаційних угруповань вони належать до різних класифікацій професій. «Інспектор» з кодом 3439 — до фахівців, а «Інспектор» з кодом 2490 — до професіоналів. Тому, зважаючи на структуру підприємства та підпорядкованість інспектора, й залежатиме вибір назви посади з відповідним кодом. Зауважимо, що КП містить ще декілька професійних назв робіт, але зі словами, що записані в дужках: інспектор (з дипломом спеціаліста) — код КП 2423, інспектор (органи внутрішніх справ) — код КП 3451, інспектор (пенітенціарна система) — код КП 2424, інспектор (пенітенціарна система) (з дипломом бакалавра) — код КП 3452, інспектор (цін, мір та ваг і т. ін.) — код КП 3449. Як бачимо, вони також різняться за своєю класифікацією, тому під час обрання назви роботи на це слід звертати увагу. Усі ці посади належать до професіоналів та фахівців у сфері правоохоронної діяльності, однак, зважаючи на посаду, зазначену в запитанні, стає зрозуміло, що використовувати їх немає сенсу. Тому повернемося до вищезазначеної назви «Інспектор» та її розширення. Відповідно до примітки 2 додатка В до КП назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу, якщо інше не передбачено в КП чи відповідних законодавчо-правових актах. Тобто не слід застосовувати, наприклад, «Інспектор з біржових операцій», якщо в КП передбачено професійну назву роботи «Фахівець з біржових операцій» (код КП 3411) або «Інспектор з електрозв’язку» замість «Технік з електрозв’язку» (код КП 3114) тощо. В інших випадках ця професійна назва роботи, безумовно, може бути розширена уточнювальними (примітка 2) словами. Щодо застосування дужок у такій назві посади, як «Інспектор з приватних дозволів», зазначимо, що дійсно, у деяких назвах професій, наведених у КП, використовуються дужки. У них може бути зазначена складова професійної назви роботи, вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи або споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах класифікаційної групи. Проте зауважимо, що йдеться саме про дужки в назвах посад, передбачених КП. Розширення назви посади відбувається за потребою підприємства та зумовлено тим, що в КП ця посада (назва роботи) не передбачена. Таким чином, застосування дужок у цьому випадку є недоцільним. Після обрання назви роботи постане питання щодо розроблення посадової інструкції для посади «Інспектор з приватних дозволів». Звичайно, оскільки ця назва створена підприємством, кваліфікаційну характеристику та посадові обов’язки для цієї професії йому потрібно розробити самостійно. Це можна зробити скориставшись допомогою п. 6 Загальних положень Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336.

Ведення особової справи працівника

Запитання: 
Чи можна продовжувати вести стару особову справу працівника, якщо він працевлаштований на те ж саме підприємство повторно? Чи потрібно присвоювати йому новий табельний номер?
Відповідь: 
Облік кадрів ведеться на всіх підприємствах незалежно від форми власності, які мають право самостійно приймати/звільняти працівників. Організація обліку кадрів зазвичай покладається безпосередньо на відділ кадрів. Насамперед для оформлення особової справи працівника слід чітко визначитись, з яких документів вона має складатися. Отже, особовою справою слід вважати сукупність певних документів, які містять найповніші відомості про працівника. І хоча на всіх підприємствах вона оформлюється одразу після прийняття особи на роботу, і чинним законодавством передбачено терміни зберігання документів, що входять до неї, порядок ведення особових справ для підприємств недержавної форми власності не встановлено. Однак якщо йтиметься про оформлення особової справи державного службовця, у цій ситуації варто звернутися до норм Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2016 р. № 64. Отже, особова справа містить особову картку працівника ф. № П-2; заяви працівника про прийняття на роботу, переведення, звільнення тощо; копії та витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк; копії особистих документів; рекомендації та/або характеристики тощо. Тобто вона може містити певну кількість документів, які визначає власне саме підприємство. Якщо вони все ж таки ведуться на підприємстві, заводяться особові справи на всіх працівників, у т. ч. сумісників. Оскільки до особової справи входять усі вищевказані документи, за логікою речей, для її продовження вони будуть там зберігатися. Однак постає додаткове запитання: чи залишатимуться актуальними відомості про працівника, що містяться в цих документах? Якщо інформація у наявних копіях документів може залишатися тією ж, то питання щодо продовження старої особової картки ф. № П-2 не повинно виникати, адже всі її розділи заповнені попередньою інформацією. Тому особову картку ф. № П-2 потрібно оформляти нову. Окрім цього, зауважимо, що під час оформлення особової справи на копіях документів проставляється підпис працівника, тобто необхідно зробити нові копії з оригіналів, а працівник має підтвердити їх достовірність своїм підписом. Не менш важливим є той нюанс, що особові справи звільнених працівників зазвичай передаються до архіву підприємства, а отже, вилучення їх або певних документів для оформлення нової або продовження старої особової справи є неможливим. Щодо використання табельного номера зазначимо, що оскільки його присвоєння не визначено жодним нормативно-правовим актом, порядок присвоєння та зміни табельного номера підприємство встановлює самостійно. Такий механізм може бути прописаний окремим пунктом, наприклад, у Положенні про табельний облік. Правила його присвоєння досить прості. Необхідно завести журнал реєстрації табельних номерів працівників, яких прийнято на підприємство згідно зі штатним розписом. На підставі дати прийняття на роботу в хронологічному порядку кожному працівникові присвоюється табельний номер, який складається з арабських цифр і який не змінюється протягом усього періоду його роботи. На практиці, після звільнення працівника табельний номер іншій особі не присвоюється, проте, як зазначалося вище, підприємство вправі вирішувати це питання самостійно.

Відкликання працівника з відпустки для поїздки у відрядження

Запитання: 
Працівник перебував у відпустці, але у зв’язку з виробничою необхідністю його на два дні відкликали з відпустки й направили у відрядження для придбання необхідних матеріалів. Як оплачувати час відрядження? Як бути з відпускними?
Відповідь: 
Насамперед зазначимо, що відкликати працівника з відпустки з підстав, прямо не передбачених законодавством, забороняється. Останнім абзацом ст. 79 КЗпП та частиною третьою ст. 12 Закону про відпустки встановлено, що відкликання з відпустки допускається тільки у випадку, коли це необхідно для відвернення стихійного лиха; відвернення виробничої аварії або негайного усунення її наслідків; відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства; в інших випадках, передбачених законодавством. При цьому необхідне ще й виконання таких умов: наявність згоди працівника; основна безперервна частина відпустки (до відкликання або після нього) становить не менше 14 календарних днів; невикористану частину відпустки надають працівнику після закінчення дії причин, з яких його відкликано з неї, або за згодою сторін переносять на інший період, за умови, що її буде надано працівнику до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка. Зважаючи на те, що працівника відкликали з відпустки з метою термінового прид бання для підприємства необхідних матеріалів, найбільш доречною із вказаних вище підстав для відкликання працівника з відпустки є «відвернення простою на підприємстві». Вважаємо, що саме її слід вказати в наказі. Дні відрядження працівнику слід оплатити за загальними правилами. Як бути з виплаченими відпускними, залежить від того, продовжуватиме працівник на ці два дні відпустку чи використає пізніше. Якщо продовжуватиме, то перерахунку відпускних проводити не потрібно, а якщо переноситиме — суму відпускних за два дні слід врахувати під час оплати за дні відрядження.
Збір матеріалів

       

© 2016 Заработная плата